اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
رضا 165,000 ریال 17 آبان 1397
مجتبی 700,000 ریال 17 آبان 1397
سهیل 750,000 ریال 17 آبان 1397
فاطمه 800,000 ریال 17 آبان 1397
فاطمه 120,000 ریال 13 آبان 1397
مجتبی 140,000 ریال 13 آبان 1397
سهیل 150,000 ریال 13 آبان 1397
فاطمه 300,000 ریال 12 آبان 1397
مجتبی 380,000 ریال 12 آبان 1397
سهیل 400,000 ریال 12 آبان 1397

 

تاکنون مبلغ 24,682,585 ریال به کاربران پرداخت شده است