اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
مجتبی 3,100,000 ریال 09 آذر 1397
رضا 166,609 ریال 09 آذر 1397
سهیل 2,800,000 ریال 09 آذر 1397
فاطمه 1,900,000 ریال 09 آذر 1397
رضا 320,000 ریال 28 آبان 1397
فاطمه 1,980,000 ریال 28 آبان 1397
مجتبی 2,500,000 ریال 28 آبان 1397
سهیل 3,004,000 ریال 28 آبان 1397
رضا 165,000 ریال 17 آبان 1397
مجتبی 700,000 ریال 17 آبان 1397

 

تاکنون مبلغ 40,453,194 ریال به کاربران پرداخت شده است