افزایش نرخ پاپ آپ

تصمیم بر این شد نرخ پاپ آپ کاربران عادی و ویژه به مقداری زیادی افزایش پیدا کند.

برای کابران عادی:پاپ آپ اول و دوم از 23 ریال به 35 ریال و پاپ آپ سوم از 23 به 30 ریال افزایش یافت

برای کاربران ویژه:پاپ آپ اول و دوم از 27 ریال به 38 ریال و پاپ آپ سوم از 27 ریال به 34 ریال افزایش یافت