کار تحقیقی تاثیر سانه ای بر جرائم منافی عفت

کار تحقیقی تاثیر سانه ای بر جرائم منافی عفت

کار تحقیقی تاثیر سانه ای بر جرائم منافی عفت

فهرست مطالب چکیده. 1 مقدمه. 1 بیان مسأله. 2 اهميت و ضرورت:2 هدف تحقيق:2 روش تحقيق:3 سوالات… 3 فرضیات… 3 فصل اول : کلیات و تعاریف…. 4 مبحث اول : کلیات… 5 گفتار اول : ارتباط رسانه با جرم و بزهکاری.. 5 گفتار اول : ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک…. 6 گفتار دوم : رسانه هاي گروهي مهم ترين عامل …