طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک WORD

طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک WORD

طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک WORD

طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک WORD

چکيده رشد شتابان صنعت گردشگري در ايران مسائل و مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات، طراحی مناسب جهت فضاها و امكانات گردشگري؛ از جمله دهكده zwnj;هاي گردشگري است.دهكده هاي گردشگري مكان هايي از يك استان هستند که چه در خود مكان چه در فواصل نزديك به آن از لحاظ …