تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

تست تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان

درس مبانی سازمان دکتر رضاییان اصلی ترین منبع برای درس تئوری های مدیریت است که باید علاوه بر تست های سراسری و ازاد به زدن تست های تالیفی نیز اهتمام داشت تا نتیجه ای بسیار عالی در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب کنید. …